Zápis detí do Materskej školy

Z

ZÁPIS  DETÍ  DO MATERSKEJ ŠKOLY

       Krásno nad Kysucou, Lesnícka 1370

         a elokovaných tried v Kalinove

                          a u Michálka

 

Materská škola, oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční:

od 2. mája 2021 do 24. mája 2021

 

Žiadosť o prijatie do MŠ prosíme zasielať 

 

elektronickou formou na e-mailovú adresu: mskrasnonadkysucou@zoznam.sk, 

alebo poštou na adresu: Materská škola Lesnícka 1370, 023 02 Krásno nad Kysucou, 

alebo osobne v dňoch 10.5. a 21.5.2021

 

 

Spätne Vám bude zaslaný e-mail o doručení žiadosti.

   Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa  na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka materskej školy  písomne do 15. júna 2020. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dobu maximálne troch mesiacov.

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné t.j.

 Pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 8. 2021 je MŠ povinná. 

- deti s odloženou školskou  dochádzkou

- deti zamestnaných rodičov po dovršení troch rokov veku dieťaťa

V prípade voľného miesta sa môže prijať aj mladšie dieťa  po dovŕšení  2 roky a 8 mesiacov k septembru 2021 zamestnaných rodičov.

Žiadosti budú v mesiaci máj k dispozícií aj v materskej škole a v elokovaných pracoviskách. 

 

Príloha: Žiadosť do MŠ žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (1).pdf (214731)