Charakteristika triedy - "ŽABKY"

Školský rok: 2020/2021

 

Naša trieda MŠ č. 8 Žabky je elokovaným pracoviskom MŠ Krásno nad Kysucou, Lesnícka 1370. Nachádza sa v budove Základnej školy Krásno – Kalinov.

 Trieda sa nachádza na poschodí. Je s celodennou prevádzkou pre deti od 4-6 rokoch. 

 Trieda je útulná a estetický zariadená, vybavená hračkami, pomôckami a IKT technológiami. V triede pracujú dve  kvalifikované učiteľky- Ľudmila Božeková s dlhoročnou pedagogickou praxou a Mgr. Barbora Šurinová. Výchovno – vzdelávaciu prácu  s deťmi realizujú podľa inovovaného ŠVP- „Chceme sa hrať, smiať a spoznávať svet“  V poobedňajšom čase  sa realizuje krúžková činnosť zameraná na rozvoj osobnostných  kompetencií detí.

Krúžok : Ľudové spevy a tance  5-6 ročné deti vedie uč. Ľudmila Božeková

5-6 ročné deti navštevujú dramatický krúžok, ktorý vedie uč. Mgr.Barbora Šurinová.

Deti sa stravujú v jedálni, ktorá sa nachádza na prízemí. Desiaty a olovranty deťom denne pripravuje pani kuchárka Mária Račková. Obed sa dováža zo školskej jedálne ZŠ Krásno nad Kysucou, Mládežnícka. Každý deň  na popoludňajší spánok deťom skladajú a rozkladajú ležadla  v triede č.8 Žabky nepedagogické pracovníčky p. Lastovicová a p. Račková. Deti MŠ majú šatne na prízemí hneď pri vchode do budovy.