Charakteristika triedy - "SLIMÁČIKY"

 

Triedu slimáčikov nájdete v ZŠ Krásno nad Kysucou – Kalinov, na poschodí. Trieda má poldennú dochádzku a navštevujú ju deti vo veku od  3 - 4 rokov.  V triede je 15 detí, z toho 7 dievčat a 8 chlapcov.

Logom triedy je SLIMÁČIK. 

Trieda je útulná, esteticky zladená a navodzuje pocit bezpečia a harmónie. Prostredie triedy vytvára celkovú pohodu dieťaťa. Hračky a edukačné pomôcky sú pre deti voľne dostupné a viditeľné v jednotlivých centrách. Prostredie triedy je štruktúrované do centier : literárno-dramatické centrum, konštruktívne centrum, výtvarne centrum, hudobné centrum,  dopravné centrum,  centrum logického myslenia, počítačové centrum, námetové centrum a centrum predčitateľskej gramotnosti.. Centrá sú vybavené rôznym výtvarným , pracovným materiálom, hračkami, konštruktívnymi stavebnicami, detskou literatúrou, spoločnými hrami, didaktickými pomôckami, CD-prehrávačom, počítačom, kopírkou. Hračky a učebné pomôcky v centrách umožňujú sebavzdelávanie a podporujú sebarozvoj dieťaťa. Prostredie je vybavené tak, že umožňuje deťom vzájomný kontakt, priestor pre spoločnú činnosť a hru.

Triedna učiteľka: Mgr. Barbora Šurinová