Charakteristika triedy "MOTÝLIKY"    

             "MOTÝLIKY" túto triedu navštevuje 24 detí, 10 chlapcov a 14 dievčat.

Deti sa pripravujú na zápis a vstup do 1.ročníka ZŠ. Riadime sa učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu " Chceme sa hrať, smiať a spoznávať svet." Naše deti vzdelávame v týchto vzdelávacích oblastiach- jazyk a komunikácia, matematika- logika človek- príroda, človek - spoločnosť, umenie - kultúra, zdravie- pohyb, svet práce.

 Pracujú aj v záujmových krúžkoch a to: krúžok anglického jazyka.

Triedna pani učiteľka: Violka Macurová

Pani učiteľka: Bc. Majka Lastovicová