Charakteristika triedy "MOTÝLIKY"

             "MOTÝLIKY" túto triedu navštevuje 24 detí, z toho 20 predškolákov  a 4 deti vo veku 4-5 rokov. Dievčat je 11 a chlapcov 10. Deti sa pripravujú na zápis a vstup do 1.ročníka ZŠ. Riadime sa učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu " Chceme sa hrať, smiať a spoznávať svet." Naše deti vzdelávame v týchto vzdelávacích oblastiach- jazyk a komunikácia, matematika- logika človek- príroda, človek - spoločnosť, umenie - kultúra, zdravie- pohyb, svet práce. Pracujú aj v záujmových krúžkoch a to: literárno- dramatický a krúžok anglického jazyka.

 

 Triedna pani učiteľka :  Violka Macurová

 Pani učiteľka : Alicka Gavlásová