Charakteristika triedy "MOTÝLIKY"

 

                                                                                                                                                   Našu triedu "MOTÝLIKY" navštevuje 25 detí od 5 - 6 rokov , z toho 14 dievčat a 11 chlapcov. Deti sa pripravujú na zápis a vstup do 1.ročníka ZŠ. Riadime sa učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu " Chceme sa hrať, smiať a spoznávať svet." Naše deti vzdelávame v týchto vzdelávacích oblastiach- jazyk a komunikácia, matematika- logika človek- príroda, človek - spoločnosť, umenie - kultúra, zdravie- pohyb, svet práce. Pracujú aj v záujmových krúžkoch a to: literárno- dramatický a krúžok anglického jazyka.

 Triedna pani učiteľka : Alicka Gavlásová 

 Pani učiteľka :  Violka Macurová