Charakteristika Materskej školy

„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť o tom, ako žiť, čo robiť a ako vôbec byť, som sa naučil v materskej škole."

(Nevšedné úvahy o všedných veciach, Robert Fulghum)

 

Tento citát správne vyjadruje, akú dôležitú úlohu v živote človeka hrá správna predškolská výchova a výučba. My sme si to dobre uvedomujeme. 

MŠ Krásno nad Kysucou má v prevádzke 9 tried. Šesť tried je umiestnených v MŠ Krásno nad Kysucou Lesnícka 1370, jedna trieda je elokovaná u Michalkov a dve triedy sú elokované v Základnej škole Kalinov.

MŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie a celodennú starostlivosť deťom vo veku od 2,5 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deťom so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami podľa § 3 vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

Organizačné zabezpečenie materskej školy v školskom roku 2022/2023

 

Riaditeľka školy: Iveta Kuricová

Zástupkyňa riaditeľky: Anna Šarlaková

Celkový počet nastúpených detí:       

Počet tried: 9

Čas prevádzky : 06:00 – 16:30 hod.

Celodenná prevádzka v 7 triedach, poldenná prevádzka v 2 triedach