Charakteristika triedy - "MRAVČEKY"

V triede Mravčeky je 18  detí,8 chlapcov a 10dievčat. Sú to deti vo veku 2,5-3 roky. Všetky deti prišli z domácnosti a MŠ navštevujú prvý rok. Pomáhame im začleniť sa do nového sociálneho prostredia vytváraním láskyplného a podnetného prostredia. V spolupráci s rodinou ich vedieme k samostatnosti pri stolovaní, obúvaní, obliekaní a ostatných sebaobslužných návykoch. Upevňujeme v nich mravné návyky a spôsoby kultúrneho správania.

Triedna pani učiteľka: Bc. Kristínka Šusteková

Pani učiteľka: Bc. Žanetka Kormancová