Charakteristika triedy - "MRAVČEKY"

 

 
 

V triede Mravčeky je                   . Sú to deti vo veku 2,5-3 roky. Všetky deti prišli z domácnosti a MŠ navštevujú prvý rok. Pomáhame im začleniť sa do nového sociálneho prostredia vytváraním láskyplného a podnetného prostredia. V spolupráci s rodinou ich vedieme k samostatnosti pri stolovaní, obúvaní, obliekaní a ostatných sebaobslužných návykoch. Upevňujeme v nich mravné návyky a spôsoby kultúrneho správania.

Triedna pani učiteľka: Majka Seko

Pani učiteľka: Bc. Kristínka Šusteková