Charakteristika triedy - "MRAVČEKY"

 

 

V tomto školskom roku je zapísaných 18 detí , z toho 11 chlapcov a 7 dievčat. Sú to deti vo veku 2,5-3 roky. Všetky deti prišli z domácnosti a MŠ navštevujú prvý rok. Pomáhame im začleniť sa do nového sociálneho prostredia vytváraním láskyplného a podnetného prostredia. V spolupráci s rodinou ich vedieme k samostatnosti pri stolovaní, obúvaní, obliekaní a ostatných sebaobslužných návykoch. Upevňujeme v nich mravné návyky a spôsoby kultúrneho správania. 

Triedna pani učiteľka:  Milotka Michnáčová

Pani učiteľka:  Anička Melišová