Charakteristika  triedy - "LIENKY"

                                                                                  

Trieda Lienky sa nachádza v časti Michálkov. Je to heterogénna trieda. Navštevujú ju deti vo veku 2,5 - 6 rokov. V triede je 18 detí, z toho 9 chlapcov a 9 dievčat. Traja predškoláci sa pripravujú na vstup do prvej triedy.Deti sa vzájomne akceptujú, dopĺňajú, ochraňujú jeden druhého a pomáhajú si,  veď sme jedna veľká lienková rodina. Máme radi pohyb, tanec, spev, prírodu a rozprávky.

Edukačné aktivity riadené učiteľkou vytvárajú priestor pre vzájomný kontakt medzi deťmi, sú orientované na oboznamovanie, získavanie vedomostí, zručností a správnych návykov u detí. Pani učiteľky dokonale poznajú všetky deti a rešpektujú ich individualitu, deti rešpektujú zvolené pravidlá. Hračky a učebné pomôcky v centrách umožňujú sebavzdelávanie a podporujú sebarozvoj dieťaťa, sú určené aj pre samostatnú prácu dieťaťa.

Deti si počas dňa rozvíjajú svoje schopnosti v: literárno-dramatickom centre, konštruktívnom centre, výtvarnom centre, hudobnom centre centre, v počítačovom centre, v cetntre matematickej gramotnosti a v centre predčitateľskej gramotnosti.

  Prostredie je vybavené tak, že umožňuje deťom vzájomný kontakt, priestor pre spoločnú činnosť a hru.

Triedna uč.: Martina Březovičová 

 Pani učiteľka: Bc. Silvia Strýčková