Charakteristika  triedy - "LIENKY"

                                                                                  

Trieda Lienky sa nachádza v časti Michalkov. Je to heterogénna trieda. Navštevujú ju deti vo veku 2,5 - 6 rokov. V triede je 17 detí, z toho 10 chlapcov a 7 dievčat. Dvaja predškoláci sa pripravujú na vstup do prvej triedy. Deti sa vzájomne akceptujú, dopĺňajú, ochraňujú jeden druhého a pomáhajú si,  veď sme jedna veľká lienková rodina. Máme radi pohyb, tanec, spev, prírodu a rozprávky.

Edukačné aktivity riadené učiteľkou vytvárajú priestor pre vzájomný kontakt medzi deťmi, sú orientované na oboznamovanie, získavanie vedomostí, zručností a správnych návykov u detí. Pani učiteľky dokonale poznajú všetky deti a rešpektujú ich individualitu, deti rešpektujú zvolené pravidlá. Hračky a učebné pomôcky v centrách umožňujú sebavzdelávanie a podporujú sebarozvoj dieťaťa, sú určené aj pre samostatnú prácu dieťaťa.  Prostredie je vybavené tak, že umožňuje deťom vzájomný kontakt, priestor pre spoločnú činnosť a hru.

Triedna uč.: Martina Březovičová 

Pani uč.: Bc. Silvia Strýčková