POKYNY

Pokyny pre rodičov ktoré stanovujú základné prevádzkové podmienky materskej školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

MŠ Lesnícka bude otvorená od 6.00.- do 16.30 hod.

Deti sa schádzajú v triedach do 7:45 hod.

El. trieda Kalinovská od 6.30 – do 16.00 hod.

El. trieda Michalkov od 6.30 do 16.00 hod

Pri príchode dieťaťa do budovy sa prevádza ranný filter meranie teploty /v zelenej fáze vždy v pondelok .. Deti a osoba, ktorá sprevádza dieťa má ruško a použije pri vstupe do budovy dezinfekciu rúk .

Dieťa má mať v skrinke jedno náhradné rúško v igelitovom vrecku a s druhým ruškom prichádza do triedy, kde ho potom odloží na miesto určené učiteľkou.

RODIČ dieťaťa:

  • po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č.1).

  • Dodržovať zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško) v zmysle pokynov jednotlivých fáz.

  • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatni /v vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov 2 m , dezinfekcia rúk). V šatni môžu byť  zhromaždení najviac traja rodičia s deťmi.  

Rodičia sa v priestoroch šatní nesmú dlhšie zdržiavať!

Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.

  • Dieťa nemôže nosiť hračky z domáceho prostredia, nakoľko sa hračky, ktoré sú v triedach denne dezinfikujú.

  • Žiadame rodičov, aby svoje dieťa naučili dôkladne umývať ruky!

  •  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje telefonicky príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
  • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
  • Pri podozrení na ochorenie dieťaťa prvý kontakt rodiča so všeobecným lekárom len telefonicky!!! Škola, rodič, pracovník školy nekontaktuje RÚVZ.

Rodičia sa budú riadiť pokynmi podľa jednotlivých fáz, ktoré sú povinný rešpektovať.

Zelená fáza predstavuje stav, kedy sa v materskej škole nevyskytlo žiadne podozrivé ani pozitívne dieťa či zamestnanec na ochorenie COVID-19.

Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy sa v materskej škole vyskytlo dieťa alebo zamestnanec podozrivý na ochorenie COVID19.

Červená fáza obsahuje zoznam opatrení pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi alebo nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagógom.