Zdravie a pohyb

 

    Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb -  je zameraná na pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia a podpory správneho psychosomatického a psychomotorického vývinu detí predškolského veku. Dieťa má byť motivované k pohybovej aktivite a využívať ju vkaždodennom živote bez pocitu únavy alebo vyčerpania. Dôležitou súčasťou tejto oblasti sú i základné hygienické návyky a sebaobslužné činnosti. Hlavným cieľom je poskytovať základné informácie so zdravím a súčastne prostredníctvom vhodných telesných činností viesť dieťa k osvojeniu a zdokonaľovaniu pohybových schopností a zručností.

Pohybové aktivity, ktoré sa dajú hrať aj v obývačke