Zápis + žiadosť

ZÁPIS  DETÍ  DO MATERSKEJ ŠKOLY

Krásno nad Kysucou, Lesnícka 1370 a elokovaných tried: Michalkov a Kalinov

             Zápis detí do Materskej školy podľa § 3 ods. 2 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole, na školský rok 2020/2021 sa  koná :

 

od 30.4. do 31.5.2020

 

Žiadosti sú k dizpozícií na internetovej stránke Materskej školy:

žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.pdf (214731)

alebo sa informovať na tel. čísle: 0904033481

 

Prednostne sa prijímajú deti:   

- ktoré dovŕšili piaty rok veku /predškoláci/

     - deti s odloženou školskou  dochádzkou

     - deti zamestnaných rodičov po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa

     Rodičia by mali poslať aj prefotenú kartičku poistenca dieťaťa.

Prihláška sa môže podať elektronickou formou na adresu: mskrasnonadkysucou@zoznam.sk

Alebo doručiť poštou na adresu: Materská škola Lesnícka 1370, 023 02 Krásno nad Kysucou.

Osobne  žiadosť do MŠ môžete doniesť  do budovy materskej školy Lesnícka 1370 za dodržania hygienicko-epidemiologických  opatrení dňa:

18.5.2020 a 25.5.2020 od 9.00-15.00 hod.