Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy

Výb.konanie MŠ-Krásno 2019.docx (22884)

Mesto Krásno nad Kysucou  

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a § 5 zákona č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verejnom záujme    

 

v y h l a s u j e 

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa 

 

Materskej  školy, Lesnícka 1370, Krásno nad Kysucou

 

 • Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ,

 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,

 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019,

 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

 • znalosť práce s PC ,

 • predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany),

 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,

 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,

 • vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu,

 • zdravotná spôsobilosť v zmysle § 16 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 •  vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

   

 • Zoznam požadovaných dokladov

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,

 • overené kópie dokladov o vzdelaní ,

 • doklad o dĺžke odbornej praxe,

 • štruktúrovaný profesijný životopis,

 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy ,

 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,

 • overený doklad o absolvovaní prvej atestácie.

 

 • Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní


 

Prihlášku do výberového konania spolu s priloženými dokladmi žiadame zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 9 . decembra 2019 do 14:00 hod. na adresu zriaďovateľa: 

Mestský úrad, 1. mája č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

Obálku označte heslom „ Výberové konanie MŠ - neotvárať„ s uvedením odosielateľa.

 

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy.

 

Ďalšie informácie: Mestský úrad, 1.mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou 

041/4385200, e-mail: info@mestokrasno.sk

                                                                                                     

V Krásne nad Kysucou, 4.11.2019                                               

Ing. Jozef Grapa

                                                                                                        

  primátor mesta