Pracovný zošit - Začínam počítať

Pracovný zošit ZÁČÍNAM POČÍTAŤ:

 • rozvíja základy algoritmického myslenia
 • učí dieťa chápať čísla a jednoduché operácie s nimi

Dieťa precvičuje:

 • Čísla v vzťahy- počet v skupine a jednoduché úlohy súvisiace s počtom
 • Geometria a meranie- orientáciu v priestore, jednoduché geometrické útvary
 • Logika- jednoduché úlohy na rozmýšľanie
 
Edukačný pracovný zošit nechápeme ako omaľovanku, ale ako spôsob učenia prostredníctvom hry.
 
Edukačný pracovný zošit: Začínam počítať
 
           Metodické odporúčania pre rodiča:
 • Názvy tematických strán sú venované dospelému, nie deťaťu.
 • Dieťa najskôr motivuje, prečítajte úlohu  na edukačnom liste, aby si utvorilo predstavu, čo ho čaká.
 • Úlohy vykonáva postupne. Dospelý kladie otázky a dieťa odpovedá alebo dopĺňa a dokresľuje alebo kategorizuje.
 • Overte si, či dieťa úlohe porozumelo.
 • Nechajte mu potrebný čas na plnenie úloh.
 • Podľa potreby dieťaťu poskytnite pomoc a oporu.
 • Pozorujte samostatnosť a tvorivosť pri riešení úloh.
 • Umožnite v dostatočnej miere vyjadriť svoj názor, potreh, skúsenosť.
 
Zdroj: Tašková Mária, Pracovný zošit- Začínam počítať