Zmena výšky stravného od 1.1.2022

Zmena výšky stravného od 1. janára 2022

Zmena výšky príspevku za stravovanie  v školskej jedálni od 1. januára 2022

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom materskej školy za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca.

A: Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov je určená v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup potravín  na jedno jedlo podľa vekových kategórií, ktoré vydalo MŠVVaŠ a na základe VZN Mesta Krásno nad Kysucou zo dňa 1.12.2021 sa určuje takto:

Dieťa v materskej škole:

a) s celodenným pobytom (desiata 0,36 EUR, obed, 0,85 EUR, olovrant 0,24 EUR)  1,45 EUR/deň

b) s poldenným pobytom      1,21 EUR/deň

 B: Výška príspevku na režijné náklady na dieťa v materskej škole uhrádza vo výške  0,20 EUR/ odobratý obed

 

Režijné náklady platia i deti ktoré majú nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

 

V Krásno nad Kysucou, dňa 10.1.2022