Zápis do Materskej školy
Zápis do Materskej školy  Lesnícka 1370, Krásno nad Kysucou   a elokovaných pracovísk  Kalinovská a Michalkov,  na školský rok 2022/23  sa bude konať v dňoch

                           2.mája - 20.mája 2022.

         Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonných zástupcov, ktorú podpíšu obaja zákonní zástupcovia a podávajú riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
 Žiadosť o prijatie dieťaťa si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole, alebo si ju môžete stiahnuť z webovej stránky MŠ v čase zápisu.
Podmienky prijímania detí :
  • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (deti, ktoré k 31.08.2022 dovŕšia vek 5 rokov)
  • deti, ktoré pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole
  • deti zo spádovej oblasti materskej školy (materská škola je spádovou materskou školou pre deti s trvalým pobytom Krásno nad Kysucou
Ostatné podmienky prijímania detí
  • Ak je voľná kapacita materskej školy, môžu sa prijať deti aj po dovršení 2,5 rokov/ ktoré majú osvojené hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné /
Spôsob podávania žiadostí:  
- osobne,  miestom podávania žiadostí je materská škola  a elokované pracoviska MŠ
- poštou na adresu materskej školy:   Materská škola Lesnícka 1370,  023 02 Krásno nad Kysucou
- e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva na adresu:    mskrasnonadkysucou@zoznam.sk
O prijatí / neprijatí dieťaťa rozhodne riaditeľka školy do 15.júna 2022.

Žiadosť: Ziadost zápis.22.docx (21999) , pre žiadosť si možete prísť aj osobne do mš alebo do elokovaných pracovísk