Výberové konanie

                                                Mesto Krásno nad Kysucou 

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a §  zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

 

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Materskej školy, Lesnícka 1370, Krásno nad Kysucou

výb. konanie MŠ Lesnícka 2022..rtf (114967)