USMERNENIE k oznamovaniu údajov o neprítomných deťoch Sociálnej poisťovni

Rozhodnutím ministra MŠVVaŠ č. 2020/15801:1-A1800 budú školy a zariadenia predprimárneho vzdelávania za deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie v nich, zasielať údaje o deťoch a žiakoch Sociálnej poisťovni, ktorí sa v priebehu predmetného mesiaca nezúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu, že:

a) im bola nariadená karanténa/izolácia,

b) ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (t. j. RÚVZ alebo riaditeľom školy), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno alebo

c) ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa a žiaka.

Žiadame rodičov, aby najneskôr do 30. dňa v mesiaci  nahlásili triednym učiteľkám údaje o neprítomnosti dieťaťa !