5-6 ročné deti

Článok- Eduworld

Článok: Aktivity, ktoré rozvíjajú u detí predčitateľskú gramotnosť link: https://eduworld.sk/cd/danka-lacikova/8438/aktivity-ktore-pomahaju-rozvijat-u-deti-predcitatelsku-gramotn?fbclid=IwAR1qyIzoRbWGFRXeKkr616vRcAvTo-jXzUzVa2xHjFZmbera43FproYcwxQ
Celý článok

MAREC

Témy na mesiac marec: Zvieratká z dvora, Z rozprávky do rozprávky, Zvieracia rodina, Príroda sa zobúdza, Kniha náš kamarát.
Celý článok

máj

  Témy na mesiac máj: Jarné kvety, Moja mama, Naša Zem, Naše Slovensko.
Celý článok

Apríl

Témy na mesiac apríl: Nasadať ideme, Veľkonočné vajíčko, Keď semafór zabliká, Zvieratá z ďaleka.  
Celý článok

Rozprávky na počúvanie

      Databáza obľúbených hovorených rozprávok na počúvanie pre deti. Vypočujte si známe detské audio rozprávky online cez youtube.                  Celkovo: 75 rozprávok: ...
Celý článok

Matematika a práca s informáciami

Pracovný list

Pracovný list- na precvičenie- geometrických tvarov, farieb, veľkostí, čísel...     Pracovný list na stiahnutie                                 Zdroj: prac. list- Hravá "škôlka"
Celý článok

Medovníkový domček

Prečítať si rozprávku - Medovníkový domček. Cieľ: Určí vpravo, vľavo, v rohu, v strede.... Pomocou týchto slov opíše polohu objektu , umiestni predmet podľa pokynov Postup: Vystrihnúť si obrázky- podlľa inštrukcií ich ukladať na výkres a nalepiť, potom podľa inštrikcií ďalej dokresľovať....
Celý článok

Čísla

Jarné kvety.pdf - pracovné listy, zamerané na precvičovanie čísel. Exotické zvieratá.pdf Loď.pdf - čísla, farby. Dopravný prostriedok, ktorý tam nepatrí.pdf - zisti, ktorý dopravný prostriedok nepatrí do riadku, a daj ho do ohradky. Dopravné prostriedky.pdf  - obrázky vytlačiť, rozstrihnúť,...
Celý článok

Geometria

      Geometria - deti sa vnej zoznamujú s najjednoduchšími geometrickými útvarmi a ich porovnávaním. Veľkonočné vajíčka- geometrické tvary.pdf
Celý článok

Tangram

      Tangram- je hra, hlavolam, didaktická pomôcka na rozvíjanie priestorovej predstavivosti. pdf- obsahuje geometrické útvary na vytlačenie, vystrihnutie. Z nich si dieťa môže poskladať obrázky podľa predlohy, fantázie Pravidlá hry sú jednoduché: pri skladaní obrazca treba...
Celý článok

Pracovný zošit - Začínam počítať

    Pracovný zošit ZÁČÍNAM POČÍTAŤ: rozvíja základy algoritmického myslenia učí dieťa chápať čísla a jednoduché operácie s nimi Dieťa precvičuje: Čísla v vzťahy- počet v skupine a jednoduché úlohy súvisiace s počtom Geometria a meranie- orientáciu v priestore, jednoduché...
Celý článok

Jazyk a komunikácia

Maľovanky

  Detské maľovanky na vytlačenie: Domáce zvieratá. pdf  - marec 2021 Omaľovanky na Deň matiek.pdf Jarné kvety.pdf Exotické zvieratá.pdf - zvieratká si môžu vymaľovať, vystrihnúť, zalepiť na špajdľu, zahrať si s nimi divadielko - rozvoj: jemnej motoriky, technika strihania, fantázia,...
Celý článok

Zvieracie rodinky- hádanky, začiatočné písmeno

Cieľ: Vyčleniť začiatočnú hlásku slova Hádanky- k nim obrázok zvieratka- vytlieskať si odpoveď, povedať na kotré písmeno začína. Vymyslieť iné slovo na konkrétne písmeno. Býva rada v kuríne, patrí k našej hydine. Stále volá kotkodák, najkrajší som veru vták (sliepka- S) Beží rýchlo ako strela, jeho...
Celý článok

Grafomotorika

      Grafomotorika - rozvíjanie motorických činností, ktoré sa podieľajú na písaní. Písanie, a teda aj grafomotorika, je súčasťou gramotnosti, ktorú môžeme charakterizovať ako individuálnu schopnosť človeka čítať a písať. Do grafomotoriky môžeme zahrnúť úroveň motorickej...
Celý článok

Slová, ktoré sa rýmujú

  Nácvik vnímania rýmu Cieľ: K zadanému slovu priradí slovo, ktoré sa sním rýmuje     Môže si samé vymýšľať slová, ktoré sa rýmujú.         Zdroj obrázkov: online "škôlka"  
Celý článok

Rozprávka- Tri prasiatka

Cieľ: Pomocou ilustrácií reprodukuje dôležité udalosti prečítaného príbehu, sústredí sa pri tom aj na charakteristiku postáv a ich konanie v príbehu, na zmysluplnú nadväznosť udalostí deja. Postup: Prečítať si rozprávku  Tri prasiatka. Po prečítani sa dieťaťa pýtať na otázky: kto...
Celý článok

Maľované čítanie

  Na rozvoj materinského jazyka nám najlepšie slúži čítanie kníh, maľované čítanie, z ktorých dokáže dieťa prerozprávať obsah, podľa ilustrácií v knihe, teda ide o rozvoj verbálnej reči. Čas strávený s knihou pomáha dieťaťu rozvíjať fantáziu, predstavivosť a tak výrazne pomáha pri rozvoji...
Celý článok

Básne, riekanky, ...

  Básničky na Deň matiek.pdf     Domáce zvieratá - básničky.jpg - Dospelý prečíta dieťaťu básničky o jednotlivých zvieratkách, ktoré zvieratko sa mu páči, tú básničku sa s dospelým naučí.   Kohutia rodina na vytlačenie.pdf Obrázky si môžete vytlačiť, vyfarbiť, vystrihnúť...
Celý článok

Jarné kvety

  Cieľ: Identifikuje niektoré písmená abecedy Jarné kvety- ppt.ppsx - všímať si ako daný kvet vyzerá, povedať názov kvetu, určiť prvé písmeno v slove, vytlieskať slovo, vydupať... Na záver ppt sú odkazy na piesne. Jarné kvety - pracovný list.pdf- správne pomenovať kvet, vyfarbiť si.   Na...
Celý článok

Pracovný zošit - Začínam písať

    Pracovný zošit ZAČÍNAM PÍSAŤ: rozvíja jemnú motoriku motivuje k písanej kultúre reči Dieťa precvičuje: Pohyby zápästia- vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, slučky Dlane a prsty- horný a dolný oblúk, vlnovky, lomené línie, ležatá osmička dieťa si osvojuje...
Celý článok

Umenie a kultúra

Zvieracie rodinky- kniha

Cieľ: vystrihnúť si obrázky zvierat, umiestniť ich na ploche lepením. Pomenovať si názvy zvierat (býk, krava, teliatko...). Domace zvierata-na vytlacenie .pdf      
Celý článok

Tri prasiatka

Cieľ: Z mäkkej modelovacej hmoty vytvára jednoduché figurálne tvary (ľudská figúra, zviera) konštruovaním. Poatup: Nadväzujeme na rozprávku Tri prasiatka, ktorú nájdeme v zložke- "Jazyk a komunikácia- v časti- rozprávka- Tri prasiatka". Deti si z plastelíny modelujú prasiatko. 
Celý článok

Deň matiek

  Vďačiť ti chcem mama- pieseň   Deň matiek- vytvarné aktivitky Video na výrobu darčekov pre mamičku- YouTube  
Celý článok

Exotické zvieratá

  Naša zem je guľatá: Podhradská, Čanaky - pieseň Naša zem je guľatá.ppt - prezentácia- slová k piesni- Naša zem je guľatá
Celý článok

Dopravné značky

  Dopravné značky.pdf     Inšpirácie na výrobu dopravných značiek, nápady sú z pinterestu.
Celý článok

Človek a príroda

Zvieracie rodinky

Cieľ: Rozpoznávať mláďatá vybraných živočíšnych druhov a pomenovať ich.    www.youtube.com/watch?v=UXo82vcsnuM    /hospodárske zvieratá - mláďatá/   Pes – sučka – šteniatko Kocúr – mačka - mačiatko Býk – krava – teliatko Kanec – prasnica – prasiatko Kôň –...
Celý článok

Exotické zvieratá

    Cieľ: Identifikuje niektoré druhy exotických zvierat. Umiestni daný predmet podľa pokynov. Exotické zvieratá - ppt - obrázky, popis exotických zvierat. Exoticke zvieratá.pdf- pracovný list zvieratá v ZOO. Exotické zvieratá .pdf  - Umiestniť zvieratá podľa pokynov....
Celý článok

Domáce zvieratká

      Cieľ: Dieťa pomenuje, rozlíši niektoré domáce zvieratá a mláďatá (na obrázku, v realite). Eva Balková: Mláďatka na dvore (báseň) Keď jar, slnko pohladká, na dvore sú mláďatka : -mačka má mačiatko, -sučka má šteniatko, -sliepka má kuriatko, -kačka má káčatko, -húska má...
Celý článok

Zdravie a pohyb

Zdravie a pohyb

      Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb -  je zameraná na pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia a podpory správneho psychosomatického a psychomotorického vývinu detí predškolského veku. Dieťa má byť motivované k pohybovej aktivite a využívať ju vkaždodennom živote bez...
Celý článok

Človek a spoločnosť

semafor

      Porozprávať sa o bezpečnom spôsobe pohybu po chodníku- chodenie vpravo. Viesť deti k tomu, aby boli obozretné na ceste, ale aj v blízkosti cesty. Ak sa dá umožniť im priechod cez vyznačený priechod so svetelným zariadením i bez...
Celý článok

Dopravné značky

      Na prechádzke si môžete zámerne všímať dopravné značky v meste, povedať si čo znamenajú, ako vypadajú. Potom si to to ukázať v PPT - Dopravné značky, precvičiť cez nejaký z ponúknutých pracovných listov a pexesom.  Na záver a pre radosť - hra na rozvoj vizuálnej...
Celý článok