Pokyny pre rodičov k nástupu detí do Mš od 1.6.

 Pokyny pre rodičov k nástupu detí od 1.6.2020

Materská škola je otvorená od 6:30- do 15:30.

Zoznamy detí na triedy budú vyvesené pri vstupných dverách budovy.

Sú nemenné nakoľko je obmedzený počet v jednej skupine.

1. Pri vstupe do budovy materskej školy sa rodičom a deťom meria teplota a následne rodičia a deti si vydezinfikujú ruky ( doba asi 20 sekúnd). V prípade zvýšenej teploty sa dieťa neprevezme.

2.  Ak sa stretne viac rodičov pred budovou, rodičia s deťmi vchádzajú do budovy v dvojmetrových odstupoch za sebou. Musia používať rúška.

3. V šatni je počet rodičov obmedzený ( 2. rodičia).  Preto je potrebné, aby s dieťaťom vstupoval do budovy len jeden rodič. V prípade zvýšeného počtu rodičov v šatni, čakajú  rodičia s deťmi na chodbe v 2 m.  odstupoch.

4. V šatni sa rodičia nezhromažďujú. Prezlečie čo najrýchlejšie dieťa a zaklope v triede. Do tried je rodičom zákaz vstupu. Učiteľka na triede preberie dieťa a na po vykonaní  ranného zdravotného filtra dieťa ostane na triede.

Rodič je povinný nahlásiť ak dieťa má nejaké zdravotné problémy a učiteľka vyhodnotí, či preberie dieťa.

5. Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

Ak je dieťa zdravé netreba potvrdenie od lekára.

6. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID  -  19   bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

7.  Dieťa má mať jedno náhradné rúško v igelitovom vrecku v skrinke.

8.  Učiteľka sama na triede dovolí dieťaťu zložiť rúško z tváre, pretože dieťa počas dňa nemusí mať rúško na tvári, musí ho mať k dispozícií, keď vstúpi do triedy iná osoba.

9. Z hygienických dôvodov deti nemôžu nosiť hračky z domu.

10.  Deti počas dňa necvičia v úboroch a neumývajú si zúbky.

11. Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti zákonných zástupcov.

12. Je zakázané, aby rodičia vstupovali do iných priestorov v budove školy.

13. Je zakázané, aby rodičia po prebratí dieťaťa ostávali na školskom dvore.

14. Rodičia pri platení stravy využívajú platbu cez internet banking.

Prosíme Vás,  aby ste  v čase  dochádzky do MŠ zabezpečili zvýšenú ochranu  zdravia  Vášho dieťaťa.