Dotácia na stravu

 

              Informácie k poskytovaniu dotácií na stravu

OZNAM

uplatnenie si bezplatných obedov v školskej jedálni

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktoré prinášajú zmeny v poskytovaní dotácie na stravu.

Oznamujeme zákonným zástupcom dieťaťa, že dotácia na stravu pre deti sa zvyšuje na 1,30 €/deň.zoznam.sk

Na dotáciu má nárok dieťa, ktoré:

-    navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

-    navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, (ktoré činí 218,06 eur na plnoletú fyzickú osobu, 152,12 eur ak ide o ďalšiu plnoletú fyzickú osobu a 99,56 eur na každé nezaopatrené dieťa – napr. životné minimum rodiny s oboma rodičmi a jedným dieťaťom je 218,06+152,12+99,56 = 469,74 eur)

-    navštevuje posledný ročník MŠ (predškolák) domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (daňový bonus).

Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom bezodkladne informovať Matersku školu na email. stránke: mskrasnonadkysucou@zoznam.sk s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

V prípade, že dieťa patrí do niektorej z vyššie uvedených kategórií musí zákonný zástupca dieťaťa k poskytnutiu dotácie na stravu predložiť :

potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

-  potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,

-  čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (podpisujú obidvaja rodičia, pokiaľ dieťa nie je zverené do starostlivosti jednému).

Upozorńujeme rodičov, že po finančnej stránke je pre rodičov výhodnejšie si uplatniť daňový bonus.

čestné prehlásenie.docx (16325)